Prijavite se u sustav kao gost

Mogućnosti i karijere u kemiji

NAVIGACIJA: «»
 

9s1aLJN50Ws

Prof. dr. sc. Predrag Novak, pročelnik Kemijskog odsjeka

Predrag Novak je rođen 29.01.1966. u Varaždinu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je kemiju 1990. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, magistrirao temom “Izotopni efekti u 13C NMR spektrima benzofenona i benzojeve kiseline” (1993., mentor Z. Meić) i doktorirao temom “Odnos izotopnih efekata u NMR spektrima i strukture derivata benzene” (1995., mentor Z. Meić). Nakon završenog studija kemije zaposlio se na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu gdje je radio od 1990. do 1998. 1998. prelazi u Istraživački institut PLIVE gdje je osnovao i vodio laboratorij za NMR, a zatim i laboratorij za spektroskopiju. Bio je koordinator znanstveno-istraživačkog projekta “Interakcije ribosom-makrolid”. Od 1990. do 1995. vanjski je suradnik Zavoda za opću i anorgansku kemiju na Kemijskom odsjeku PMF-a. 1997. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta, a 2003. u naslovnog izvanrednog profesora na Analitičkom zavodu KO PMF-a. Od 1.09.2005. redovni je član Analitičkog zavoda KO PMF-a. 2008. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor. Boravio je duže ili kraće na različitim akademskim institucijama u Engleskoj, Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj, Danskoj, Sloveniji i Italiji. Održao je tridesetak pozvanih predavanja na međunarodnim znanstveninm skupovima i institucijama te sedamdesetak posterskih priopćenja. Njegov znanstveni interes uključuje nekoliko problematika: a) izotopni efekti u spektrima NMR b) konformacijska analiza i dizajn molekula s biološkom aktivnošću, c) vodikove veze i njihov utjecaj na stabilnost, strukturu i reaktivnost molekula, d) analiza onečišćenja lijekova spregnutim tehnikama (LC-NMR i LC-MS) i e) razvoj i primjena procesnih analitičkih tehnika. Do sada je objavio sedamdesetak znanstvenih radova od čega 65 u časopisima koje citira Current Contents te dva poglavlja u knjizi. Radovi su citirani više od 500 puta. Bio je voditelj nekoliko nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata. Nastavnik je više kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju kemije na PMF-u. U nastavu je uveo i nekoliko novih kolegija kao što su “Višedimenzijska NMR spektroskopija”, “Suvremene metode molekulske spektroskopije”, “Vezani sustavi u analitičkoj kemiji” i “Metode strukturnog NMR-a“. Bio je voditelj dvadesetak diplomskih i 5 doktorskih radova. Za svoj znanstveni rad dobio je 1999. nagradu iz fizikalne kemije “Egon Matijević” koju dodjeljuje Hrvatsko kemijsko društvo. Član je Hrvatskog-kemijskog društva, gdje je bio i član upravnog odbora, Hrvatskog društva kemijskih inženjera, Američkog kemijskog društva i Matice hrvatske. Član je uredništva znanstvenog časopisa Croatica Chemica Acta. Bio je član znanstveno-organizacijskih odbora više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Bio je predsjednik znanstveno-organizacijskog odbora XXI. Skupa hrvatskih kemičara i kemijskih inženjera. Član je međunarodnog odbora “International Access Board of East-NMR“ i IUPAC-ovog međunarodnog odbora za analitičku kemiju.

Bio je predstojnik Zavoda za Analitičku kemiju na Kemijskom odsjeku PMF-a od 2007. do 2011. te pročelnik Kemijskog odsjeka u razdoblju 2011-2013.

 

logotipi